Circular Informativa

REAL DECRETO-LEY 11/2020, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL COVID-19

Circular Informativa // Abril 2020

Addenda 2 // Març 2020

  • Ampliació de termini fins el 30 d’abril del pagament de deutes liquidats per l’administració i deutes tributaris en constrenyiment que no hagin conclòs el 18 de març
  • Ampliació de termini fins el 30 d’abril d’acords d’ajornament i fraccionament concedits que no hagin vençut el 18 de març
  • Ampliació de termini fins el 30 d’abril per atendre requeriments, diligencies d’embargament i sol·licituds d’informació tributaria que no hagin conclòs el 18 de març
  • No execució de garanties que recaiguin sobre bens immobles des del 18 de març fins el 30 d’abril
  • Els terminis per interposar recursos i reclamacions econòmica-administratives no començaran a comptar quan es produeixin entre el 18 de març fins el 30 d’abril
  • Ampliació de terminis a requeriments i sol·licituds d’informació del Cadastre que es trobin en termini de contestació a 18 de març
  • Exempció de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en les escriptures de formalització de novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris

Addenda 2 // Març 2020 // Març 2020