Butlletí 1 Coronavirus

  1. Caràcter preferent del treball a distància.
  2. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.
  3. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per les persones afectades per la declaració d'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel covid-19.
  4. Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.
  5. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el covid-19.
  6. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció relacionades amb el covid-19.
  7. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació pels ertos basats en les circumstàncies extraordinàries aprovades.
  8. Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions d'atur.
  9. Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

Butlletí 1 Coronavirus // March 2020